1  Liga Taekwondo Wesołek

Jeszcze nie ustalono kolejnego terminu zawodów
Liga Taekwondo - największe w kraju zawody taekwondo dla dzieci do lat 14

Regulamin sportowy
Ligi Taekwondo Wesołek

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Ogólnopolskie zawody dla dzieci i młodzieży „Liga Taekwondo Wesołek”, rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem sportowym Ligi Taekwondo Wesołek i na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

1.2 Regulamin sportowy Ligi Taekwondo Wesołek, musi być znany i akceptowalny przez kluby – zawodników uczestniczących w zawodach sportowych Ligi Taekwondo

1.3 Podstawowym zadaniem zawodów Ligi Taekwondo jest popularyzacja dyscypliny olimpijskiej Taekwondo WTF, poprzez zorganizowaną formę rekreacji ruchowej.

1.4 Nadrzędnym celem zawodów Liga Taekwondo, jest stworzenie scentralizowanego systemu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie uprawiania dyscypliny olimpijskiej.

1.5 Liga Taekwondo Wesołek rozgrywana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

2.1. Uczestnikami turnieju mogą być: kluby, stowarzyszenia sportowe posiadające osobowość prawną, oraz zawodnicy nie stowarzyszeni legitymujący się stopniem min 9 kup w taekwondo WTF.

2.2. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest:

- zgłoszenie drogą elektroniczną klubu i uczestników zawodów

- opłacenie wpisowego

- w kategorii kyorugi posiadanie książeczki zdrowia sportowca (dot. kat. wiekowej młodzik i junior młodszy) ,

- w kategorii kyorugi –walki zadaniowej zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia w dniu zawodów.

- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ( dokument ze zdjęciem)

2.3. Brak jednego z tych dokumentów jest równoznaczny z niedopuszczeniem Zawodnika do Turnieju.

2.3. Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i ich następstwa. Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na ich przedstawicieli zgłaszających (klub, stowarzyszenie itp.).

2.4. Kategorie wiekowe uczestników Turnieju (liczy się rok urodzenia):

Kategoria WiekKategoriamiędzynarodowa
Dziecko Ado 6 latDziecko A
Dziecko B7-8 latDziecko B
Dziecko9-10 latDziecko
Młodzik11-12 latMłodzik
Junior Młodszy13-14 latJunior młodszy

*Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii ze względu na ilość startujących w turnieju.

2.5. Kategorie wagowe wspólne dla dziewcząt i chłopców:

WiekKategorie wagowe
9-10 lat 9-10 lat -23, -27, -31, -35, -39, -43, -47,+47 kg
11-12 lat11-12 lat -28, -32, -36, -40, -43, -48, -52,+52 kg
13-14 lat13-14 lat -32, -36, -40, - 44, -48, -52, -56,+60 kg

* Organizator zastrzega sobie prawo łączenia i zmian kategorii ze względu na ilość startujących w turnieju.

III. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU

3.1. Turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach sportowych: - konkurencje sprawnościowe (dla wszystkich kategorii wiekowych) - „poomse” (dla wszystkich kategorii wiekowych) - „kyorugi – walka zadaniowa (dla dzieci) - „kyorugi” (dla kategorii wiekowych: Młodzik i Junior Młodszy)

3.2. Zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji:

3.2.1. „Twio-ap-chagi” (obowiązuje podział na stopnie i kategorie wiekowe)

*Konkurencja polega na trafieniu techniką twio-ap-chagi w packę zawieszoną na stojaku.

*Zawodnik który nie trafi techniką w packę jest eliminowany z konkursu.

*Konkurencja rozgrywana jest w rundach.

*Packa zawieszona jest na wysokości w zależności od wieku uczestnika:

Do 6 lat: od wysokości ustnika a następnie co 5 cm.

Od 7 do 8 lat: 5 cm powyżej wysokości uczestnika w następ
Wiek uczestnikaPierwsza rundaDruga rundaTrzecia rundaCzwarta rundaKolejne co:
Do 6 latWysokość uczestnika+5 cm+5 cm+5 cm+5 cm
Od 7 do 8 latWysokość uczestnikaDziecko A+10 cm+10 cm+10 cm
Od 9 do 10 latWysokość uczestnika +10cm+10 cm+10 cm+10 cm+10 cm
Od 11 do 12 latWysokość uczestnika +15cm+10 cm+10 cm+10 cm+10 cm
Od 13 do 14 latWysokość uczestnika +20cm+15 cm+10 cm+10 cm+10 cm

*Każdemu zawodnikowi przysługuje jedna nieudana próba w konkursie.

*Zwycięzcą konkurencji zostaję zawodnik który zaliczył najwięcej rund.

*W przypadku gdy więcej niż jeden zawodnik kończy konkurencję w tej samej rundzie zwycięża zawodnik niższy wzrostem.

*Nie zalicza się próby zawodnikowi, który po zaliczonej wysokości upadł, przewrócił się lub podparł choćby jedną ręką.

*Punktacja konkurencji Lokata I II III IV V Punkty 6 4 3 2 1

3.2.2. Dubaldangseong dollyo-chagi montong na czas (obowiązuje podział na stopnie i kategorie wiekowe)

*Konkurencja polega na wykonaniu jak największej ilości kopnięć techniką dubaldasgseong dollyo-chagi montong w czasie dziesięciu sekund na packi lub maszynę elektroniczną.

*Konkurencja składa się z dwóch rund eliminacyjnych i jednej rundy finałowej.

*Packi trzymane są na wysokości bioder zawodnika, czas liczony jest od momentu powiedzenia START przez sędziego.

* W przypadku kopania na maszynie, maszyna zlicza kopnięcia przez 10 sekund od momentu wykonania pierwszego kopnięcia, a packi są ustawione na wysokości bioder zawodnika.

*Sędzia trzymający packi (w kategorii wiekowej „Dzieci”) zalicza kopnięte techniki tylko dollyo-chagi wykonane z odpowiednią siłą; tzn. dotknięcia lub otarcia packi nie będą zaliczane.

*W przypadku gdy zawodnik wykonuję kopnięcia niedozwoloną techniką np. ap-chagi sędzia powinien przerwać konkurencję i zwrócić na to uwagę zawodnikowi. Zawodnik powtarza próbę po minimum 1 minucie odpoczynk; w przypadku gdy zawodnik ponownie wykonuję niewłaściwą technikę następuję jego dyskwalifikacja.

*Zawodnicy startują w dwóch rundach eliminacyjnych suma wykonanych uderzeń z obu rund eliminacyjnych decyduję o zakwalifikowaniu się do rudy finałowej.

*Do rundy finałowej kwalifikują się zawodnicy którzy uzyskali pięć najlepszych wyników w rundach kwalifikacyjnych.

*Zwycięzcą konkurencji zostaję zawodnik, który w rundzie finałowej wykonał największą ilość kopnięć. W przypadku remisu zwycięża zawodnik który uzyskał lepszy wynik w rundach eliminacyjnych, gdy nadal nie został wyłoniony zwycięzca, zwycięża ten z nich który uzyskał większą ilość kopnięć w jednej rundzie. Jeśli to nie wyłania zwycięzcy.Zarządza się 1 dogrywkę między zainteresowanymi zawodnikami. W przypadku remisu podczas dogrywki - obaj zajmują równorzędne miejsce w konkurencji.

*Punktacja konkurencji

Lokata I II III IV V

Punkty 6 4 3 2 1

3.2.3. Poomse (podział na stopnie)

*Zawodnik wykonuje jeden układ Poomse. Zawodnik prezentuje układ formalne taeguk. Jest oceniany za dokładność poomse jak i dynamikę.

*Kolejność uczestników konkurencji zostaje ustalona na podstawie not przyznawanych przez trzech sędziów. Oceny sędziów to liczby w systemie całych punktów i części dziesiątych.

*Do finału przechodzi pięciu zawodników z najlepszymi notami. Jeżeli z powodu takiej samej noty nie można wyłonić tylko pięciu finalistów, do finału dopuszczane są wszystkie osoby z minimalną wymaganą notą.

*W Finale obowiązuje jedno wykonanie.

*W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika o kolejności decyduje suma punktów z finału i rundy eliminacyjnej. W przypadku, jeśli i ta suma punktów będzie równa - sędzia ogłasza dogrywkę.

*Punktacja konkurencji

Lokata I II III IV V

Punkty 6 4 3 2 1

3.2.4. Kyorugi – walka zadaniowa (dla dzieci).

*Warunkiem dopuszczenia zawodników do konkurencji jest posiadanie pisemnej zgody rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w tej konkurencji; (wzór zał. 1 )

*Przed Turniejem dokonywane jest sprawdzenie wag (decyduje rzeczywista waga) uczestników Turnieju oraz sprawdzenie aktualności badań lekarskich, lub zawodnika dopuszcza lekarz zawodów na podstawie badania przedmiotowego.

*Konkurencja rozgrywana jest na zasadach walki zadaniowej i składa się z dwóch rund po 1 min lub 1,5 minuty z przerwą 30 sekund. Obowiązuje podział na kategorie wiekowe i wagowe (szczegółowy podział na kategorie wagowe ustalany na odprawie z udziałem trenerów i sędziów przed rozpoczęciem każdego Turnieju, a zależy od faktycznej wagi zgłoszonych zawodników)

*Uczestników konkurencji obowiązuje posiadanie kompletu ochraniaczy określonych przepisami taekwondo WTF. Dodatkowo zawodnicy zakładają atestowane ochraniacze piankowe na śródstopie 2,5 cm grubości;

*Konkurencja rozgrywana jest na polu o wymiarach: 8m X 8m + 1 metr bezpieczeństwa;

*Obowiązuje całkowity zakaz ataku na głowę (każde zamierzone kopnięcie na głowę = kara (-1) pkt.; spowodowanie niesprawności rywala zamierzonym kopnięciem na głowę = dyskwalifikacja)

*Jedyną legalną powierzchnią punktową jest tułów, chroniony ochraniaczem typu Hogo

*W przypadku widocznej różnicy posiadanej umiejętności zawodników sędzia ma prawo przerwać walkę zadaniową

*Ważne punkty: (1) za prawidłowo zadaną technikę.

*Konkurencja rozgrywana jest systemem pucharowym;

*Celem konkurencji jest analiza skuteczności opanowanej techniki w celu jej rozwijania w treningu klubowym

*Punktacja konkurencji

Lokata I II III IV V

Punkty 6 4 3 2 1

3.2.5. „Kyorugi” (dla kategorii wiekowych Młodzik i Junior Młodszy)

*Warunkiem dopuszczenia zawodniczka / zawodniczki do konkurencji w kategorii „Młodziki Junior Młodszy jest posiadanie pisemnej zgody”: rodziców lub opiekunów prawnych na udział w tej konkurencji;

*Stosuje się podział według kategorii wiekowych i wagowych

*Przed Turniejem dokonywane jest sprawdzenie wag uczestników (decyduje rzeczywista waga) oraz sprawdzenie aktualności badań lekarskich;

*Uczestników konkurencji obowiązuje posiadanie kompletu ochraniaczy określonych aktualnymi Regulaminami taekwondo WTF

*Konkurencja rozgrywana jest systemem pucharowym;

*Konkurencja rozgrywana jest na polu o wymiarach 8m X 8m + 1metr bezpieczeństwa;

*Konkurencja składa się z 2 do 3 rund po 1,5 minut z przerwami po 30 sekund;

*Legalne powierzchnie punktowe: - środkowa część tułowia: tułów pokryty ochraniaczem „hogo”; - głowa chroniona kaskiem

*Punktacja konkurencji „kyorugi: jeden (1) punkt za atak na ochranicz tułowia „hogo”; - jeden (1) punkt za atak na ochranicz tułowia „hogo”; - dwa (2) punkty za atak na ochranicz tułowia „hogo” w połączeniu z techniką obrotową, - trzy (3) punkty za atak na głowę, - trzy (3) punkty za atak na głowę, + (1) punkt za technikę obrotową - *O wyniku konkurencji decyduje suma punktów uzyskanych przez zawodników w rundach.. - zwycięstwo przez różnicę punktową: jeśli wystąpi różnica 7 (siedem) punktów to walka zostaje przerwana i wskazany zwycięzca; - zwycięstwo poprzez punkt graniczny: jeśli jeden z zawodników uzyska maksymalną liczbę 12 punktów, należy przerwać walkę i wskazać zwycięzcę; - zwycięstwo przez przewagę, jeśli zawodnik przeciwny uzyskał 4 (cztery) punkty ujemne;

*W przypadku remisu po zakończonej walce tablica musi zostać wyzerowana i po regulaminowej przerwie zarządzona zostaje dogrywka. Dogrywka rozgrywana jest według zasady „złotego punktu”, to jest o zwycięstwie decyduje pierwsze zadanie punktowanej techniki. Jeśli ta runda nie rozstrzygnie decyzja o zwycięstwie należy do sędziów.

*Punktacja konkurencji

Lokata I II III IV V

Punkty 6 4 3 2 1

3.3. Zasady ustalania klasyfikacji końcowej poszczególnych Turniejów.

3.3.1. Ogólnopolski Turniej Taekwondo dla Dzieci i Młodzieży „Liga Taekwondo Wesołek” rozgrywany jest każdego roku na wzór „rozgrywek ligowych”. O klasyfikacji końcowej uczestników (zarówno Indywidualnej jak drużynowej) decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich turniejach w danym roku kalendarzowym.

3.3.2. Organizator prowadzi klasyfikację każdego turnieju w następujący sposób: - indywidualna: w trzech kategoriach wiekowych: junior młodszy, młodzik i dziecko - drużynowa: w dwóch kategoriach konkurencji – łącznie z turnieju sprawnościowego i poomse, oraz łącznie z kyorugi i kyorugi-walki zadaniowej

3.3.3. W klasyfikacji „Indywidualnej”, w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o ostatecznej kolejności decyduje ilość zdobytych kolejno złotych, srebrnych, brązowych medali. W przypadku pierwszej trójki zawodników, jeśli nadal nie można wyłonić lepszego o kolejności decyduje lepszy wynik kolejno w konkurencji: kyorugi, dubaldaseong dollyo-czagi, poomse, twio-ap-chagi

3.3.4. W klasyfikacji „Drużynowej”, w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwa lub więcej Klubów o końcowej kolejności decyduje:

- „Kyorugi”: większa ilość I miejsc / II miejsc / III miejsc zdobytych przez poszczególne Kluby;

- Konkurencje Sprawnościowe i Poomse: większa ilość I miejsc / II miejsc / III miejsc zdobytych przez poszczególne kluby, jeśli nadal nie można ustalić kolejności, decyduje lepszy wynik w kolejnych konkurencjach: kyorugi, dubaldaseong dollyo-czagi, poomse, twio-ap-chagi

3.3.5. NAGRODY

3.3.5.1. W konkurencjach sprawnościowych i poomse poszczególnych Turniejów wydawane są medale: Złoty, Srebrny, Brązowy.

3.3.5.2. W konkurencjach: Kyorugi i Kyorugi – walki zadaniowej wydawane są medale: Złoty, Srebrny, 2 Brązowe.

3.3.5.3. W Turnieju kończącym (FINAŁ ROKU) rozgrywki danego roku: - Puchary dla trzech najlepszych Klubów w (1) Konkurencjach Sprawnościowych i (2) Kyorugi; - Puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej: Junior, Młodzik i Dziecko.

3.3.5.4. Każdy uczestnik Turnieju otrzymuje DYPLOM UCZESTNICTWA oraz upominki przygotowane przez Organizatorów / Gospodarzy poszczególnych Turniejów.

IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

4.1. Szczegóły organizacyjne poszczególnych Turniejów (w tym dane o dacie i miejscu rozgrywania zawodów, termin nadsyłania zgłoszeń, opłaty startowej i inne) zawarte są w KOMUNIKACIE ZAWODÓW, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.mipon.pl/liga-taekwondo/ zakładka "Do pobrania".

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników turnieju.

4.3. Kluby uczestniczące w Turnieju mogą zgłaszać do zawodów własnych Sędziów. Diety sędziowskie oraz inne koszty pokrywa Organizator Turnieju.

4.4. Organizator Turnieju gwarantuje pełne zabezpieczenie medyczne i ochronę obiektu w czasie trwania zawodów.

4.5. Wszyscy uczestnicy Turnieju zobowiązani są do ubezpieczania zawodników od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1. Za przebieg sportowy zawodów i ocenę werdyktów sędziowskich odpowiada w sytuacjach konfliktowych jednoosobowo sędzia główny zawodów.

5.2. W przypadku dalszego niezadowolenia strony z oceny sędziowskiej, kierownik ekipy pisemnie składa protest, po uiszczeniu ustalonej opłaty (100,00 złotych). Do rozpatrzenia protestu zwołuje się komisję arbitrażową składającą się z trzech sędziów zawodów w tym sędziego głównego. Decyzja komisji arbitrażowej jest ostateczna.

5.3. W przypadku uznania przez Komisję Arbitrażową protestu – wpłacona przez przedstawiciela Klubu opłata podlega zwrotowi.

5.4. Kierownicy ekip, po zakończeniu każdego Turnieju, mają prawo do składania na adres Organizatora pisemnych uwag dotyczących pracy poszczególnych sędziów, w sprawach organizacyjnych. Wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych zmian w Regulaminie Turnieju mogą być rozpatrywane i wprowadzane w życie dopiero od początku następnego cyklu rozgrywek, to znaczy do Regulaminów Turnieju na rok następny.

5.5. O przyjęciu zgłoszenia do zawodów (klubu lub uczestnika) decyduje organizator.

5.6. Interpretacja niniejszego regulaminu i jego stosowanie należy do organizatora.

Opracowanie : Maciej Michalak
Poprawki: Tomasz Poniewierski
Akceptacja: Piotr Wesołek
Regulamin w formie pdf : pobierz